EcoReview
kennisbank

EcoReview helpt klanten met het behalen van klimaatdoelstellingen door middel van duurzaam en circulair inkopen.

LCA

Levens Cyclus Analyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de milieu-impact te berekenen van een materiaal, product, project of gebouw over bepaalde levensfases. Een LCA analyseert de levenscyclus en maakt onderscheid tussen levensfases. Voor elke levensfase wordt de milieu-impact berekend door activiteiten uit die levensfase te analyseren. De LCA kwantificeert duurzaamheid door de milieu-impact van alle levensfases uiteindelijk bij elkaar op te tellen.  
LCA

Sublevensfasen

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de milieu-impact te berekenen van een materiaal, product, project of gebouw over bepaalde levensfases. Een LCA analyseert de levenscyclus en maakt onderscheid tussen levensfases. Voor elke levensfase wordt de milieu-impact berekend door activiteiten uit die levensfase te analyseren. De LCA kwantificeert duurzaamheid door de milieu-impact van alle levensfases uiteindelijk bij elkaar op te tellen. Onderstaand figuur geeft een overzicht van de levensfases die geanalyseerd worden bij een LCA.
LCA

Milieu-impact

Een LCA wordt daarom opgesteld op basis van de analyse van de levensfasen en de sub-levensfasen van een product of project. Dit is een langdurig en ingewikkeld proces. Wat gebeurt er met de informatie uit een LCA en hoe wordt deze gedocumenteerd? Waarvoor wordt een LCA uiteindelijk gebruikt? In een LCA wordt een grote hoeveelheid informatie verzameld om het effect op het milieu weer te geven. Zoals aangegeven in de inleiding is dit meer dan CO2-uitstoot en zijn er veel meer activiteiten die impact hebben op het milieu. Bij elke activiteit kunnen bijvoorbeeld ook emissies vrijkomen zoals stikstof, fijnstof en koolstofdioxide. Een activiteit kan ook veel energie verbruiken of afval opleveren.
LCA

Milieu-impact categorieën

Elke activiteit heeft dus effect op het milieu. Deze verschillende effecten en hun emissies zijn onder te verdelen in 11 categorieën: de milieueffectcategorieën. Elke milieueffectcategorie heeft een bijbehorende equivalente eenheid. In onderstaande figuur zijn de verschillende milieueffectcategorieën weergegeven.
De equivalente eenheid van de milieueffectcategorie klimaatverandering is CO2. Er zijn echter ook andere gassen die het klimaat beïnvloeden. Deze worden met een weegfactor omgerekend naar een hoeveelheid CO2. Zo staat 1 kg lachgas (N2O) gelijk aan 310 kg CO2, omdat deze stof in kleinere hoeveelheden veel schadelijker is. Een voorbeeld van zo’n conversie wordt hieronder getoond.
Elke emissie kan verschillende milieueffecten hebben. Lachgas veroorzaakt bijvoorbeeld klimaatverandering, maar tast ook de ozonlaag aan en vormt smog.
LCA

Milieuprofiel (EPD)

Het eindresultaat van een LCA-onderzoek wordt verwerkt in een milieuprofiel. Dit toont de milieu-impact voor elke levensfase, in de respectieve equivalente eenheid. Nu wordt de totale milieu-impact van een specifiek product, dienst of werk vastgelegd in dit milieuprofiel. Het milieuprofiel staat in Europa bekend als een Environmental Product Declaration (EPD), het wordt internationaal op dezelfde manier opgesteld zodat het gecommuniceerd kan worden. In onderstaande figuur is als voorbeeld het milieuprofiel van een bepaald type Nederlands asfalt weergegeven. In de bovenste rij ziet u het kopje “Milieukostenindicator” uitgedrukt in euro’s, hier komen we in de volgende module terug.
Een milieuprofiel kan ook grafisch worden weergegeven om een beter inzicht te krijgen in de milieu-impact per (sub)levensfase. Onderstaande figuur toont een taartdiagram van de verdeling van de milieubelasting voor een bepaalde betonsoort (beton C30/37 Uit dit taartdiagram kan worden afgeleid dat de milieubelasting van deze betonsoort grotendeels afkomstig is uit levensfase A1 (ruw grondstoffenwinning). Naast het verkrijgen van inzicht in de milieu-impact, wordt het milieuprofiel van de LCA gebruikt om producten, diensten en projecten te vergelijken. Naarmate er meer LCA’s worden uitgevoerd, ontstaat er een beter beeld van de gemiddelde milieu-impact van een product of proces per sector. bewaken van duurzaamheid en sturen op verdere verduurzaming.
LCA

Methodologie

EcoReview is gespecialiseerd in levenscyclusanalyse (LCA). De International Organization of Standardization (ISO) standaardiseert de LCA-methodologie in ISO 14040 en ISO 14044. De Product Environmental Footprint (PEF) is de richtlijn voor Europese LCA’s en is een multicriteria-maatstaf voor de milieuprestaties van een goed of dienst gedurende zijn levenscyclus. Voor elke productcategorie wordt een PEFCR (Category Rules) aangemaakt waarin specifieke rekenregels zijn gedefinieerd.
In de bouwsector is de EN15804 de leidende norm. De EN15804 maakt gebruik van 2 berekeningssets genaamd EN15804:2012 en EN15804:2019+A2, die elk een groot aantal milieueffectberekeningscategorieën bevatten (respectievelijk 7 en 16). Dit betekent dat een LCA-onderzoek zich niet beperkt tot de CO2-voetafdruk/CO2-emissies, maar ook tot andere gedefinieerde milieu-impactcategorieën, zoals eutrofiëring, verzuring en landgebruik.
In Nederland is er een aanvullende norm, de NMD Bepalingsmethode 1.0, die 4 milieu-impactcategorieën toevoegt aan de EN15804:2012. Bestaande uit deze 11 milieu-impactcategorieën wordt één geconcludeerde milieukostenindex (ECI-score) berekend. Dit is een eindscore die de milieukosten van een gedeclareerde functionele of producteenheid weerspiegelt. Voor organisaties die hun producten in Nederland willen verkopen, is het in bepaalde sectoren verplicht om een ECI-score van hun product te hebben en wordt verwacht dat dit zal zowel in de toekomst als in andere het geval zijn. landen, zoals in meer sectoren een verplichting zal zijn.
Zodra een externe verificateur bevestigt dat het onderzoek aan de normen voldoet, is het eindresultaat een Environmental Product Declaration (EPD), of een certificaat met milieurelevante productinformatie, waarin de niet-vertrouwelijke informatie van de LCA en milieu resultaten zijn samengevat in één document. Dit EPD wordt verzorgd door een van de programma-operators van Eco Platform in Nederland, de MRPI.
LCA

LCA

Een LCA (Life cycle assessment) is een onderzoek waarin alle milieueffecten van een productsysteem worden geanalyseerd. Dit omvat de productie, constructie, gebruik, sloop en einde levensduur.
https://ecoreview.nl/wp-content/themes/ecoreview